Zhang Electronegativity Charts

Yonghe Zhang
American Huilin Institute

 

ZhangENCharts PDF

https://www.box.com/s/509837e25d6e7e27622b

 

Zhang IC-force Electronegativity (1981 Jms, 1982 Inorg. Chem)

 

Zhang IC-potential  Electronegativity (2010 Ijms)

Write a comment

Comments: 0